fbpx

4 yếu tố chủ chốt trong SEO cần nắm vững khi làm SEO 2018

[:vi]4 yếu tố chủ chốt trong SEO cần nắm vững khi làm SEO 2018
Khi nói đến các yếu tố chủ chốt trong SEO thì chúng ta cần phải nắm vững được 4 yếu tố chủ chốt khi làm SEO, có thể nói là tứ trụ trong SEO. Dưới đây CDLinK sẽ liệt kê 4 yếu tố đó theo quan điểm của mình để bạn thấy được tầm quan trọng khi làm SEO trong năm 2018.

1. Content is King – Nội dung chất lượng là yếu tố hàng đầu trong SEO
Không nói đâu xa, các bạn có thể thấy ngay ở blog của mình, mình luôn đề cao chất lượng nội dung bài viết. Nội dung bài viết trên blog của mình luôn hướng tới cái người dùng cần và được trình bày rõ ràng (cũng có bài hết văn nên viết khá lủng củng nhưng quan trọng vẫn nói được cái các bạn cần 😀).

Nhưng để viết được bài viết chuẩn SEO thì ngoài việc nội dung phải tập trung vào vấn đề chính bạn có phải tối ưu mật độ từ khóa, cách bố trí từ khóa trong bài viết và tối ưu các thẻ tiêu đề (thẻ heading).

Vấn đề quan trọng trong việc làm nội dung cho web là cần xây dựng cấu trúc nội dung phù hợp và liên quan đến từ khóa, ngành nghề đó. Mới bắt đầu nên viết content tập trung cho các từ khóa dài trước để xây dựng cành nhánh, sau đó đẩy link onpage về các từ khóa chính.

2. Backlink is Queen – Xây dựng cấu trúc liên kết giúp nâng thứ hạng
Backlink trong SEO gồm có 2 loại là Internal link và External link. Trong đó external link là link được đẩy từ website khác về bài viết hoặc chuyên mục cần SEO còn internal link là link liên kết giữa các bài viết trong website.

Thông thường khi xây dựng backlink nhiều bạn chỉ chú ý đến việc đi link từ các website khác về web mình mà quên mất việc tối ưu internal link. Với mình thì mình thường tập trung vào link onpage, một phần do mình lười nên mình chỉ tập trung tối ưu các link onpage để giữ chân độc giả giúp tăng thời gian onsite.

Sau đó mới xây dựng external link, việc xây dựng backlink từ bên ngoài này mình cũng rất hạn chế, mình chỉ đi link trên 1 số web cùng chủ đề và có độ trust cao. Còn đâu mình chỉ share lên các mạng xã hội như Facebook, Google +,… để tìm kiếm traffic.

3. Traffic – Lưu lượng truy cập web
Traffic là 1 yếu tố quan trọng giúp đánh giá độ uy tín của web đồng thời nó giúp xác định nội dung của website đó hữu ích như thế nào đối với người vào truy cập. Các yếu tố như thời gian onsite, tỷ lệ thoát, số lần xem trang (số trang/phiên) là các yếu tố quyết định trong traffic có ảnh hưởng không nhỏ đến thứ hạng từ khóa trong SEO.

Website có lưu lượng truy cập càng nhiều thì thứ hạng Alexa càng giảm, nội dung index nhanh hơn, được google đánh giá cao. Do đó yếu tố traffice là không thể bỏ qua trong việc SEO web.

Traffic thường sẽ đến từ nhiều nguồn khác nhau như:

Từ việc SEO từ khóa trên Google, Bing, Yahoo, Cốc Cốc,..
Từ mạng xã hội như Facebook, Google +, Youtube,…
Từ website khác bằng cách trao đổi link, banner, mua quảng cáo,…
Lưu lượng truy cập trực tiếp từ việc người dùng nhập website vào trình duyệt
Từ quảng cáo như Google Adwords, Facebook Ads, Zalo, Cốc Cốc,…

4. Cấu trúc website
Cấu trúc web là 1 yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến thứ hạng từ khóa. Để 1 website chuẩn SEO sẽ cần có các yếu tố như sau:

Thiết kế web theo chuẩn W3C
Bố cục website xây dựng rõ ràng, điều hướng tốt.
Sử dụng các thẻ Heading phù hợp.
Tối ưu chuẩn HTML5, CSS3
Tốc độ tải trang
Khai báo các cấu trúc dữ liệu
Tương thích với các thiết bị – Responsive Design
Trãi nghiệm người dùng tốt, font chữ dễ đọc
Tên miền website chứa từ khóa cần SEO, tuổi tên miền, PA, DA cao
Khai báo web với Google Webmaster Tool, cài đặt Google Annalytic
Hosting nhanh, ổn định, được bảo mật tốt……..

CDLinK Branding Solution
———–
H: 0965337104
W: www.CDlink.vn
F: fb.com/ThietKeWebsite.TanNha.cdlink
———–[:en]4 key elements in SEO need to master when doing SEO 2018
When it comes to the key elements in SEO, we need to master the four key elements of SEO, one that can be said to be SEO. Below, CDLinK will list those 4 factors in your opinion so you see the importance of doing SEO in 2018.

1. Content is King – Quality content is the leading factor in SEO
You can see right away at your blog, I always improve the quality of the article. The content of the blog post is always directed to the user needs and is clearly presented (also the text should be written but still important to say what you need).

But to write a standard SEO article, in addition to the content must focus on the problem itself, you have to optimize the keyword density, the layout of keywords in the article and optimize the title tag (heading tags).

The important thing in doing content for the web is to build a structure that is relevant and relevant to that keyword. Beginning to write content focused on long keywords in advance to build branches, then push the onpage link on the main keywords.

2. Backlink is Queen – Build topology to help increase rankings
Backlink in SEO consists of two types: Internal link and External link. In that external link is the link is pushed from other website or post article need SEO internal link is the link between the article in the website.

Usually when building backlink many you just pay attention to the link from other websites on your own but forget the optimization internal link. With myself, I usually focus on link onpage, part of my lazy so I focused solely on the onpage link to keep readers onsite help increase the time.

Then to build external link, the backlink building from outside this is very limited, I just go to link on a web number on the same subject and have high trust. Now I just share on social networks like Facebook, Google +, … to search traffic.

3. Traffic – Web Traffic
Traffic is an important factor in assessing the credibility of the web, and it helps determine how useful the content of the site is to the visitor. Factors such as onsite time, bounce rate, pageviews (page number / session) are the determinants of traffic that impact not only keyword rankings in SEO.

The more traffic the website has, the lower the Alexa rank, the faster index content, google is appreciated. Hence the traffice factor is not to be missed in SEO web.

Traffic will come from many sources such as:

From Keyword SEO on Google, Bing, Yahoo, Cocoa, ..
From social networks like Facebook, Google +, Youtube, …
From other websites by exchanging links, banners, buying ads, …
Direct traffic from users entering the website into the browser
From ads like Google Adwords, Facebook Ads, Zalo, Coc Cốc, …

4. Website structure
Web architecture is a factor that greatly influences keyword rankings. Setting a standard SEO website requires the following elements:

Web design in W3C standard
Website layout is clear, well navigable.
Use the appropriate Heading tags.
Optimize HTML5, CSS3
Page load speed
Declare data structures
Device Compatibility – Responsive Design
Good user experience, easy to read font
Website domain contains keywords need SEO, old domain, PA, high DA
Declare the web with Google Webmaster Tool, install Google Annalytic
Fast, stable, secure

CDLinK Branding Solution
———–
H: 0965337104
W: www.CDlink.vn
F: fb.com/ThietKeWebsite.TanNha.cdlink
———–.[:]

BÌnh Luận facebook

0965337104